استارت آپ دوتست شکست خورد و در ۲۵ شهریور ۹۹ بسته شد.